Persoonsgegevens die wij verwerken

BTM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Wanneer u onze website bezoekt:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Wanneer u ons een bericht stuurt via het contactformulier of een model van ons downloadt:
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Wanneer u ons een bericht stuurt via het contactformulier of een model van ons downloadt:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Bedrijfsnaam

Deze gegevens worden via verkregen via cookies, een contactformulier en/of een inschrijving met registratie procedure.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@btm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BTM verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
BTM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

BTM neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BTM) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BTM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van persoonsgegevens):

 

Persoonsgegevens Reden Bewaartermijn

Personalia Communicatie en het bieden van assistentie. 3 maanden
E-mailadres Communicatie en het bieden van assistentie. 3 maanden
Gegevens over jouw activiteiten op onze website Communicatie en het bieden van assistentie. Verschilt per cookie. Zie cookiebeleid

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BTM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BTM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Ons cookiebeleid

BTM maakt gebruik van cookies. Er worden op deze website geen marketing cookies gebruikt. BTM plaatst alleen anonieme statistische- en functionele cookies. Meer weten over ons privacy beleid? Klik hier.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. BTM gebruikt functionele en analytische cookies. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. BTM zet functionele cookies in om te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

 

Analytische cookies via Google Analytic

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. De website van BTM maakt namelijk gebruik van de analytische cookies van Google Analytics. BTM gebruikt deze cookies om de website te analyseren en te verbeteren. BTM heeft in een verwerkersovereenkomst met Google afgesproken dat zij – net als BTM – zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens die verkregen zijn via de website van BTM. Daarnaast is de analytische dienst van Google door BTM zo ingesteld dat de privacy niet of nauwelijks geschaad wordt. Dat betekent het volgende:

BTM deelt geen gegeven over het gebruik van de website met Google (bijvoorbeeld voor benchmarkgegevens).
Google Analytics-cookies niet gebruikt worden voor andere diensten van Google.
De IP-adres van de bezoeker niet in zijn geheel geregistreerd wordt en dus anoniem verwerkt wordt.
BTM haar Google Analytics cookies via een beveiligde verbinding (TLS) verstuurd worden.

 

Overzicht Cookies BTM

Omdat BTM alleen cookies plaatst die nauwelijks of geen invloed hebben op uw privacy, hoeft BTM geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen. Hieronder staat een overzicht van alle geplaatste cookies op BTM.

<…>

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BTM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@btm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BTM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 

Hoe BTM jouw persoonsgegevens beveiligd

BTM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@btm.nl. BTM heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals o.a. virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem contact op met onze klantenservice via info@btm.nl. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in Privacy Verklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

 

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 februari 2019.

 

De Bataafsche Teeken Maatschappij (BTM), gevestigd aan Max Euwelaan 27, 3062 MA te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
Max Euwelaan 27
3062 MA Rotterdam
Postbus 4315, 3006 AH Rotterdam
Telefoonnummer: +31(0)10 453 10 33
E-mailadres: info@btm.nl